X

تحول در زندگی

تمامیت

تمامیت برای افراد، گروه ها، سازمان ها و جامعه اهمیت دارد. چون کارایی ایجاد می کند و  بدون تمامیت، کارایی هر شیء ، سیستم، فرد، گروه یا سازمانی کاهش پیدا می کند و با کم شدن کارایی، بهره وری هم کاهش پیدا می کند. بنابراین تمامیت، یک شرط ضروری برای حداکثر میزان بهره وری است.  
همچنین یکی دیگر از فواید احترام گذاشتن به کلام خود، این است که دیگران، در عمل به شما اعتماد می کنند. اگر در زندگی به چیز مهمی متعهد هستید، در انجام آن همیشه نمی توانید به قول تان عمل کنید، و این اشکالی ندارد، اما اگر انسان با تمامیتی باشید، همیشه به کلام تان احترام خواهید گذاشت
یک فرد در صورتی تمام و کمال است که کلامش تمام و کمال باشد و در صورتی کلامش تمام و کمال است که به کلامش احترام بگذارد. ما به دو صورت می توانیم به کلام مان احترام بگذاریم: 
اول، با عمل کردن به کلام مان سر موقع.
دوم: به محض اینکه دیدیم نمی توانیم به کلام مان عمل کنیم، به تمام کسانی که روی عمل کردن به حرفمان حساب کرده اند اطلاع دهیم و هر بی نظمی ای که در زندگی شان به وجود آورده ایم را برطرف کنیم )جبران کنیم(. 
در این صورت با وجود اینکه به کلام مان عمل نکرده ایم، به آن احترام گذاشته ایم و تمامیت خود را حفظ کرده ایم. اگر واقعا تمامیت داشتن برایتان جدی باشد، قبل از اینکه هر حرفی به کسی یا چیزی بزنید، با دقت درباره ی آن فکر می کنید و هیچ وقت در مورد دو یا چند چیز که با هم متناقض هستند، قول نمی دهید. بیشتر مردم بر اهمیت عمل کردن به قولشان تمرکز می کنند؛ اما اگر یک فرد زمانی که نمی تواند به قولش عمل کند، تمامیت خود را نیز حفظ نکند، مسلما این امر، یک جایی به عدم تمامیت منجر می شود. 

تصاویر
  • تمامیت