X

تحول در زندگی

پذیرش خود

ما هر روز با تصویری از خودمان ( آنچه که دوست داریم باشیم) و با تصویری از دیگران ( آنچه که دوست داریم دیگران باشند)، ارتباط برقرار میکنیم. این تصاویر به طور عمده با مصالح و منافع ما پیوند خورده است. در این میان نه جایی برای دیدن واقعیت ها است و نه جایی برای درک کردن دیگران. نه جایی برای پیدا کردن فرصت ها ی اقتصادی/ اجتماعی و نه جایی برای ذوق کردن و پویایی. نه جایی برای درست دیدن و شنیدن دیگران و نه جایی برای زندگی را واقعا زندگی کردن. 
به نظر شما ارزش دارد زندگی با شعف و واقعیت را با زندگی با تصویر و ابزار کردن دیگران و کنترل دیگران عوض کنیم؟

تصاویر
  • پذیرش خود