X

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ

  • ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء داده و ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ.

  • ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ داﺋﻤﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، داﻧﺶ ﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ راﻫﺒﺮان دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه، راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻪ ﺷﻌﺎر و دورﻧﻤﺎی راه ﻟﻮﺗﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

  • ﻗﻮﻟﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎن، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذﯾﻨﻔﻌﺎن، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

 

لوتوس در یک نگاه

در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن راها ﻧﺪازی و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮاﮐﺰ داده، ﺳﺮورﻫﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎ دارای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺑ ﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف ﮐﻠﯽ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺑ ﺎﺷﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﺼﺐ، راه اﻧﺪازی، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و راﻫﺒﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داد. اﻧﺠﺎم ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰداده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮﺗﻮس ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، راها ﻧﺪازی، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﭘﺎﯾﺶ اﻧﻮاع ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ، آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺮا ﻟﻮﺗﻮس؟

ﻟﻮﺗﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد در ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ، اﺟﺮای ﺷﺒﮑ ﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮ هﺳﺎزی و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎ نﮔﯿﺮی، ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮان، ﺑﺎ اﻧﺮژی و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد و ﺷﻌﺎر ﭼﺎﺑﮑﯽ، در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺮی در … ,HP,EMC ﻫﺮ ﭘﺮوژه داﻧﺴﺖ.

ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮﺗﻮس

  • تامین و طراحی و اجرای راهکارهای ذخیره سازی امن اطلاعات بر اساس برندهای EMC, HP , Cisco, Synology, QNAP
  • تامین و طراحی و اجرای راهکارهای تخصصی پشتیبان گیری اطلاعات بر پایه تکتولوژی دیسک و نوار مغناطیسی
  • تامین تجهیزات امنیتی بر اساس برندهای FortiGate , Fortinet , F5, JUNIPER و . . .

خدمات مراکز داده و محصولات

امروزه مراکز داده به یکی از بخش های اجتناب ناپذیر سازمان های متوسط و بزرگ تبدیل شدها ند. هر مرکز داده متشکل از اجزای مختلفی می باشد که به طور کلی به بخش های زیر قابل تقسیم است

بیشتر بخوانید

راه کارهای مدیریت و امنیت شبکه

امروزه سازمان ها جهت نگهداری اطلاعات الکترونیک خود، از ذخیره سازهای مختلفی استفاده می کنند.لوتوس در این حوزه نیز خدمات زیر را به شرکت ها و سازمان ها ارائه می نماید

بیشتر بخوانید
 

مجازی سازی و ذخیره سازی

استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی دارای مزایای بسیار زیادی می باشدکه در اغلب مواقع منجر به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده می گردد.

بیشتر بخوانید

راهبری و پشتیبانی ICT

اجرای صحیح فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند با بهبود کارآیی در مراکز اداری، بهره وری را به حداکثر برساند. تقریباً تمام جنبه های مدیریت اطلاعات اکنون با ICT گره خورده است

بیشتر بخوانید