X
 • More Agile Than Now
 • چالاک تر از اکنون
  ما ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد در ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ، اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی،
  ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮان، ﺑﺎ اﻧﺮژی و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد و ﺷﻌﺎر ﭼﺎﺑﮑﯽ، در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل هستیم.
 • More Agile Than Now
  our staff experience in supply projects, implementation of storage networks and backup solutions as a young company,
  with energy and with an agile approach and slogan, we are active in the field of information technology in the country.

خدمات قابل ارائه در حوزه مرکز داده توسط شرکت لوتوس

امروزه مراکز داده به یکی از بخش های اجتناب ناپذیر سازمان های متوسط و بزرگ تبدیل شده اند.شرکت لوتوس ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی، تامین و راه اندازی در حوزه اکتیو مرکز داده و مشاوره، طراحی، تامین و راه اندازی مراکز داده پشتیبان می‌باشد.

خدمات مراکز داده و محصولات

امروزه مراکز داده به یکی از بخش های اجتناب ناپذیر سازمان های متوسط و بزرگ تبدیل شدها ند. هر مرکز داده متشکل از اجزای مختلفی می باشد که به طور کلی به بخش های زیر قابل تقسیم است

بیشتر بخوانید

راه کارهای مدیریت و امنیت شبکه

امروزه سازمان ها جهت نگهداری اطلاعات الکترونیک خود، از ذخیره سازهای مختلفی استفاده می کنند.لوتوس در این حوزه نیز خدمات زیر را به شرکت ها و سازمان ها ارائه می نماید

بیشتر بخوانید
 

مجازی سازی و ذخیره سازی

استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی دارای مزایای بسیار زیادی می باشدکه در اغلب مواقع منجر به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده می گردد.

بیشتر بخوانید

راهبری و پشتیبانی ICT

اجرای صحیح فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می تواند با بهبود کارآیی در مراکز اداری، بهره وری را به حداکثر برساند. تقریباً تمام جنبه های مدیریت اطلاعات اکنون با ICT گره خورده است

بیشتر بخوانید

حوزه‌های تامین تجهیزات لوتوس

امروزه سازمان ها جهت نگهداری اطلاعات الکترونیک خود، از ذخیره سازهای مختلفی استفاده می کنند.لوتوس در حوزه‌های تامین تجهیزات ذخیره سازی براساس برندهای EMC ، HP , Cisco و Fortinet نیز خدماتی را به شرکت ها و سازمان ها ارائه می نماید.

HPE

شرکت Hewlett-Packard Enterprise یک شرکت چندملیتی آمریکایی است که در زمینه فناوری اطلاعات و تجهیزات شبکه تجاری به فعالیت می‌پردازد. فعالیت های شرکت HPE را می‌توان به بخش های اصلی زیر تقسیم‌بندی نمود:سرور و سیستم، تجهیزات ذخیره سازی ،تجهیزات شبکه

Fortinet

فورتی نت به عنوان یکی از برترین شرکت ها در زمینه امنیتی در دنیا شناخته می شود که عمده تمرکز و فعالیت خود را بر ارائه محصولات امنیتی .گذاشته است فورتی نت دستگاههای امنيت شبكه و لایسنس خدمات امنيتي را برای مشاغل، مراكز داده، شركتها، دفاتر توزيع و MSSP ها ارائه مینماید

Emc

کمپانی EMC فعالیت خود را بطور تخصصی روی سیستم ها و راهکارهای ذخیره سازی و مدیریت اطلاعات متمرکز کرده و برای سازمان ها در رده های مختلف (کوچک ، متوسط ، بزرگ) طیف گسترده ای از راهکارها و محصولات را ارائه می کند. اهم فعالیت این شرکت ارائه سخت افزارهای حرفه ای در زمینه ذخیره سازی اطلاعات و شبکه های داده و همچنین نرم افزارهای مرتبط می باشد.

Cisco

شرکت سیسکو شرکتی آمریکایی است که در زمینه تجهیزات شبکه و مخابراتی فعالیت می کند و در واقع از شناخته شده ترین نام ها در میان تولیدکنندگان تجهیزات شبکه در جهان است. سخت افزارهایی که شرکت سیسکو تولید می کند شامل سه بخش داده، سرور و تجهیزات تلفن است

مقالات

اعتقاد ما بر این است که با بالا بردن دانش فنی و کسب اطلاعات بروز میتوانیم زمینه رشد و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات را برای شرکت ها و سازمان ها و دیگر علاقمندان فراهم آوریم .

آرشیو مطالب
 تجهیزات ذخیره سازی Unity
آبان 22
  تجهیزات ذخیره سازی Unity

شرکت EMC که از سال ۲۰۱۵ میلادی با قرار گرفتن در زیر مجموعه شرکت DELL تحت بر...

big ip چیست ؟
آبان 22
 big ip چیست ؟

ترافیک اینترنت همواره رو به افزایش است. این میزان افزایش ترافیک به حدی است ...

معرفی انواع سرورها و مقایسه ی آن ها
آبان 22
 معرفی انواع سرورها و مقایسه ی آن ها

سرورها از نظر ابعاد و شکل فیزیکی‌شان به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: سروره...

درباره‌ما

ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮﺗﻮس ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎوره، ﻃﺮاﺣﯽ، راها ﻧﺪازی، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﭘﺎﯾﺶ اﻧﻮاع ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ، آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻮﺗﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد در ﭘﺮوژ هﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ، اﺟﺮای ﺷﺒﮑ ﻪﻫﺎی ذﺧﯿﺮ هﺳﺎزی و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎ نﮔﯿﺮی، ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮان، ﺑﺎ اﻧﺮژی و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد و ﺷﻌﺎر ﭼﺎﺑﮑﯽ، در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺳﺮی در … ,HP,EMC ﻫﺮ ﭘﺮوژه داﻧﺴﺖ.

ارائه خدمات مراکز داده و محصولات و خدمات مجازی سازی و ذخیره سازی اطلاعات ارائه راه کارهای مدیریت و امنیت شبکهICT راهبری و پشتیبانی.

 

محصولات ما

تحول در زندگی

از آنجاییکه اعتقاد داریم موفقیت در کار (بیزینس)، بخشی از موفقیت در زندگی می باشد و این مهم از ایجاد تحول در شناخت از خود و درواقع با خودشناسی میسر میگردد، بهمین دلیل در این بخش از سایت، موارد کاربردی مثل خودشناسی و استراتژی کسب و کار و ... که حاصل از آموزش مان می باشد را با نقل قول از اساتید مربوطه با شما به اشتراک میگذاریم:

برخی از مشتریان ما

شرکت لوتوس به لطف خداوند و بهره مندی از همکاری متخصصان جوان توانسته است محصولات و خدمات خود را به سازمان ها، شرکت ها و مراکز متعددی ارائه دهد که به تعدادی از آنها اشاره می شود.